Vooruit lopend op de definitieve website, wil ik jullie alvast enkele optredens voor de komende weken melden.

27 april,  Café Stapp’s Inn Zwolle
4 mei,  VV Germanicus
15 mei, Feesttent Elim
17 mei, Unity NL Leiden
21 t/m 28 mei, Muziekreis Turkije
28 mei,  Assen